Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

93

ISBN:

978-80-903934-9-3

catalog Tištěná verze

200 Kč

Rozebráno

Publikace „Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu.“ je komparací výsledků činnosti vyvíjené v rámci obnovy areálu zříceniny hradu Hamrštejn, jejíž dlouhodobě špatný technický stav byl příčinou zápisu na indikativní seznam nejohroženějších kulturních památek České republiky. Aktivity směřující k rehabilitaci areálu a statickému zajištění hradní zříceniny jsou z pohledu památkové péče složitým procesem, který lze rozdělit do několika základních rovin a musí nutně předcházet samotné realizaci obnovy. Shrnutím těchto činností vznikla publikace, jejímž hlavním cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s touto problematikou.

Publikaci lze pomyslně rozdělit na čtyři základní části. První je shrnutí dosavadních poznatků o historii objektu na základě dostupných písemných pramenů a rekonstrukce historické podoby stavby podle dochovaného obrazového materiálu. Kapitoly o historii objektu dále doplňují historická mapová díla a rekapitulace stávajícího stavu zpracování archeologických výzkumů, které na lokalitě proběhly. V návaznosti na úvodní kapitoly je v publikaci prezentován postup geodetického zaměření a fotogrammetrického snímkování lokality, jehož data posloužila jednak pro zpřesnění prostorové identifikace objektu v krajině, ale i pro zpracování grafických výstupů coby podkladu pro budoucí projekční práce. Součástí kapitoly je i souhrn dosavadních postupů užívaných pro zaměřování torzální architektury a metodický nástin postupů nových, jež byly v praxi prověřeny a jež lze s pomocí moderní technologie dále využívat. Neodmyslitelnou součástí předprojektové přípravy je vždy stavebně historický průzkum objektu, jehož závěry jsou stěžejní pro správné uchopení problematiky obnovy (nejen) torzální architektury, ale i pro správné pochopení vývoje stavby samotné. Kapitola věnující se stavebně historickému průzkumu shrnuje terénní pozorování ve spojení s písemnými a obrazovými prameny a napomáhá správné interpretaci částí hradního areálu. Stavebně historický průzkum je zároveň základem pro tvorbu projektu, čemuž je věnována poslední kapitola. Publikována jsou zde základní východiska obnovy hradního areálu v souladu se současným pojetím státní památkové péče, ale i konkrétní postupy stavebních zásahů vedoucích ke statickému zajištění objektu a jejich technická i materiálová  řešení.

Publikace je doplněna fotografickou i kresebnou dokumentací jak historickou, tak i současnou. Zároveň byly v publikaci použity grafické výstupy terénního měření v podobě polohopisných plánů, fotoplánů a 3D modelu. Publikace vyšla ve dvou vydáních – elektronickém a tištěném.

Obsah:
 • Úvod
 • Popis a poloha zříceniny hradu Hamrštejn
 • Písemné prameny a dějiny hradu
 • Obrazové prameny
 • Historické mapy
 • Archeologické výzkumy
 • Geodetické zaměření stávájícího stavu zříceniny hradu Hamrštejn
 • Stavebně historický průzkum zříceniny hradu Hamrštejn
 • Stabilizace a konzervace zříceniny hradu Hamrštejn
 • Resumé
 • Soupis literatury a pramenů
 • O autorech

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat