Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-85034-83-7

catalog Tištěná verze

140 Kč

skladem

Koupit

Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století s přesahem do následujícího desetiletí a na otázky památkové péče o kulturní dědictví tohoto období. Tehdy se v českém i slovenském prostředí prosadil pozdní modernismus, zpočátku ve varietě označované jako bruselský styl nebo zkráceně brusel. Zmíněná stylová vrstva výrazně proměnila od 2. poloviny 50. do poloviny 60. let nejen architekturu, ale i výtvarné umění a další oblasti tvorby. Z toho vycházely nebo se vůči bruselu vyhraňovaly nové stylové variety včetně strukturalismu, brutalismu a minimalistických tendencí. V současnosti je přitom památkově chráněno pouze několik solitérních staveb a uměleckých děl ve veřejném prostoru, neboť česká společnost a s ní i státní památková péče a její výkonné orgány dosud nedokázaly uvedené období náležitě zhodnotit.

Autor uvádí čtenáře do diskusí o bruselském stylu počátkem 60. let a posléze o dvacet až třicet let později, kdy se uvedený pojem etabloval v dějinách umění a architektury. Následují kapitoly pojednávající o přijímání podnětů architektury Západu prostřednictvím vlivu tvorby důležitých protagonistů světové architektonické scény, mezi jinými i brazilského architekta Oscara Niemeyera. Na to navazují pasáže o československé účasti na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a o některých výsledcích české architektury 60. let v domácím prostředí.

Celý proces proměn je v druhé polovině knihy doložen na příkladu Ostravy a Ostravska. Z přelomu 50. a 60. let kniha prezentuje realizace výstavních pavilonů, interiérů restaurací, kin, prodejen a obchodních domů. V další části jsou doloženy příklady, jak se pozdní modernismus projevil v utváření sídlišť, hotelových a bytových domů, administrativních budov nebo průmyslových staveb. Samostatné kapitoly jsou věnovány architektuře železničních nádraží nebo uměleckým dílům ve veřejném prostoru. Poslední kapitola knihy se zaměřuje na nenaplněné projekty šesté dekády a úvahy o hodnotách tehdejší architektury i výtvarného umění v širším evropském kontextu. Závěrem autor zdůrazňuje nutnost památkové ochrany vybraných příkladů architektury, urbanismu a výtvarných děl ve veřejném prostoru a poukazuje na potřebu soustavnějšího výzkumu architektonických i výtvarných projevů zkoumané doby.

Obsah:

Úvod: Šedesátá léta 20. století v meziprostoru padesátých a sedmdesátých let

Jak je to s tím bruselem, strukturou a betonem?

 • Zrod pojmu bruselský styl a dobově kritické ohlasy
 • Studium architektury konce 50. a 60. let 20. století
 • К utváření definice bruselského stylu
 • Bruselský styl a „blízké“ zahraničí
 • Éra socialistického realismu versus éra bruselu: dis-kontinuita
 • Architektura 60. let 20. století v různých podobách pozdního modernismu

Auguste Perret – Le Corbusier – Oscar Niemeyer v české a slovenské architektuře 50. a 60. let 20. století

 • Auguste Perret
 • Le Corbusier
 • Oscar Niemeyer
 • Vztah učitelů a žáků
 • Cesta Oscara Niemeyera do Československa
 • O Oscaru Niemeyerovi v Československém tisku
 • Perretovy a Niemeyerovy ohlasy v československé architektuře
 • Perretismus jako základ nového klasicismu
 • Ohlas neoexpresivnich a skulpturálních tendenci

Architektura na Svčtové výstavě EXPO 1958 v Bruselu a československý pavilon

 • Československo, výstavy a architektura
 • Architektonická soutěž na řešení československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu
 • Cubr – Hrubý – Pokorný: architekti a jejich pavilon
 • Československý pavilon v kontextu Světové výstavy EXPO 58 v Bruselu
 • Transfer pavilonu z Bruselu do Prahy a jeho další osudy

Česká architektura mezi Bruselem, Montrealem a Osakou (1958–1967–1970)    

 • Předstupně obnoveného modernismu
 • Modelové příklady architektury pozdního modernismu v českém prostředi
 • Pokus o návrat na jedině „správnou” cestu
 • Rozšíření zorného pole – nové tendence a experimenty
 • Projevy brutalismu a minimalismu
 • Proměny architektury v průběhu 60. let 20. století a ohlasy za normalizace