Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

495

ISBN:

978-80-88339-12-0

catalog Tištěná verze

1 250 Kč

skladem

Koupit

1250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

První díl souboru přináší souhrnné kapitoly, které se zabývají základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu středověkých městských opevnění. Po úvodu, který se věnuje hlavně postupům a stavu výzkumu, následují kapitoly o úlohách opevněných měst v průběhu středověku, o vývoji a struktuře středověkých měst ve vztahu k jejich hradbám, o stavební podobě a vývoji jednotlivých součástí opevnění, o výstavbě hradeb a jejich obraně, o otázkách provenience a místě českých městských opevnění v evropském středověku. Nechybějí ani krátké přehledy o postupném zániku městských opevnění v průběhu 16. – 19. století, o zásadách památkové péče od poloviny 19. století dodnes a o potřebách dalšího zkoumání. Všechny kapitoly jsou doprovázeny bohatými obrazovými přílohami různého druhu a původu, které se doplňují se zobrazeními katalogových dílů a v neposlední řadě poskytují také srovnání se zahraničním materiálem.

Kniha se pokouší splatit dlouhodobý badatelský dluh, který vynikal zvláště při srovnání s bohatou historií výzkumu a prezentace středověkých hradů. Je určena především zájemcům o historická města a středověkou fortifikační architekturu, může však být přitažlivá i pro další milovníky historie a jejích hmotných odkazů.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Úvod

 • Definice města a jeho opevnění
 • Význam a funkce městských opevnění ve středověku
 • Výzkum městských opevnění, jeho předmět a postupy
 • Stav výzkumu středověkých městských opevnění
 • Seznam středověkých městských opevnění v Česku
 • K problematice tzv. opevněných vesnic

Opevněná města v běhu českého středověku

 • Období před vznikem měst
 • K počátkům měst ve střední Evropě
 • Doba přemyslovských králů (1197–1306)
 • Cesta na vrchol moci Lucemburků (1306–1378)
 • Doba předhusitská (1378–1419)
 • Léta husitské revoluce (1419–1434)
 • Doba polipanská a poděbradská (1434–1471)
 • Doba jagellonská (1471–1526)
 • Na konci středověku (1526–1564)

Opevněné město jako stavební a urbanistický celek

 • Typy měst podle dispozice a okolností vzniku
 • Umístění měst v terénu a tvar jejich dispozice
 • Rozloha měst a její změny, město a předměstí
 • Vztah dispozice města k obvodovému opevnění
 • Městský hrad
 • Opevněné sakrální stavby ve městech
 • Ostatní stavby a zařízení s obranným potenciálem ve městech

Stavební podoba městských opevnění ve středověku

 • Hlavní hradba
 • Věže a bašty hlavní hradby
 • Brány a branky hlevní hradby
 • Parkán a parkánová hradba
 • Věže a bašty parkánové hradby
 • Předbraní a brány parkánu
 • Příkop (vnitřní)
 • Násep (val)
 • Vnější hradba a vnější příkop s náspem
 • Vysunuté části bran – vnější brány a koridory, barbakány, předdvoří
 • Předsunutá opevnění, opevnění předměstí a zvláštní prvky fortifikačních systémů
 • Funkční versus "krásné"

Stavba městského opevnění

 • Povolení
 • Financování
 • Realizace
 • Řízení a koncepce
 • Materiál

Obrana opevněného města

 • Stálá ostraha v době míru
 • Dobývání města
 • Zbraně na hradbách

Vývoj městských opevnění ve středověku a otázky provenience – shrnutí

 • Proces zániku městských opevnění (asi konec 16. – polovina 19. století) – stručný přehled
 • Památková ochrana od poloviny 19. století – základní teze z pohledu SHP
 • Potřeby a výhledy dalšího výzkumu