Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

240

ISBN:

978-80-85033-80-9

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém jádru městské památkové rezervace, ale i uzlový bod v paměti městského organismu, s jehož vznikem a osudy je pevně svázán – mimo jiné i jako místo úcty k mariánské ochránkyni města, gotickému obrazu Panny Marie Klasové. Klášter je hmotným pozůstatkem řeholního společenství, které po několik století ovlivňovalo duchovní dějiny města. Některé měšťanské rodiny ke klášteru pěstovaly úzké vazby i po generace: projevovaly se vstupem jednotlivců do řádu, zbožnými odkazy, fundacemi a také pohřby v klášterních prostorách. Koexistence řeholního domu s prostředím většího města se neobešla ani bez četných sporů různého druhu, ani jim se výklad nevyhýbá.

Kniha se snaží zachytit „celý příběh“ areálu historických staveb od jejich počátků ve 13. století až po současnost, a to na základě kombinace dvou hlavních metodických postupů: vyhodnocením rešerše archivních pramenů, na místě prvním z městského archivu, a umělecko- a stavebněhistorickým rozborem památky přihlížejícím k výsledkům archeologických, restaurátorských a dendrochronologických průzkumů. Svým pojetím, metodickou výzbrojí a mimo jiné i využitím 3D modelů jednotlivých fází vývoje podoby areálu publikace navazuje na obdobně koncipovanou knihu Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (2014).

Obsah:

Počátky  konventu           

 • Dominikáni v Čechách, zvláště jižních         
 • Založení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích      

Budování  kláštera           

 • Středověké zprávy o výstavbě konventu     
 • Stavební vývoj klášterního areálu ve středověku – předpoklady a dosavadní výzkum     
 • Nový pohled na výstavbu klášterního kostela v průběhu 13. a 14. století  
 • Stavba konventu, kapitulní síně a křížové chodby se studniční kaplí         
 • Život vrcholně středověkého kláštera a jeho výzdoba           

Klášter na sklonku středověku a v předbělohorských časech           

 • Ekonomické zázemí  
 • Středověký hřbitov a pohřby v klášteře       
 • Misijní působení dominikánů, slavnosti, bratrstva   
 • Husitství        
 • Pozdně gotická stavební činnost      
 • Podoba kláštera a jeho vnitřní dispozice      
 • Vybavení a umělecká výzdoba         
 • Knihovna a knihy českobudějovických dominikánů           
 • Klášter v první polovině 16. století   
 • Pod městskou kolaturou       
 • Předbělohorské snahy o obnovu klášterního života           

Klášter v barokním období           

 • Nedokončená barokizace      
 • Požár v roce 1728, následná přestavba konventu a zvonice
 • Barokní mobiliář kláštera      
 • Život kláštera v barokní éře  
 • Liturgie a slavnosti    
 • Rostoucí věhlas mariánské ochranitelky       
 • Klášter jako nekropole, okolní hřbitov         
 • Hospodářské zázemí kláštera, fundace        
 • Zrušení dominikánského konventu 

Klášter v 19. a 20. století           

 • Piaristé           
 • Regotizace kláštera ve druhé polovině 19. století    
 • Klášter bez řádu        
 • Redemptoristé           
 • Dokončení regotizace
 • Klášter v meziválečných časech       
 • Konec řeholního života         
 • Poválečné využití: škola, internát, jídelna, divadlo  
 • Restituce, rekonstrukce a restaurování na prahu 21. století 
 • Závěrem     

Představení  kláštera 

Literatura a prameny 

Summary       

Jmenný rejstřík           


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat