Ecce Panis Angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

320

ISBN:

978-80-57104-92-7

catalog Tištěná verze

440 Kč

Rozebráno

Kult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním středověku jedním z ústředních témat celé evropské kultury a prostupoval tak všemi sférami života tehdejší společnosti. České království nebylo v tomto výjimkou a jeho pokladnice, město Kutná Hora, dokonce v intenzitě kultu vyniklo nad jiné. Tato kniha sleduje především jeho vizuální stránku, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Výklad začíná vznikem města kolem roku 1300, zahrnuje období bohatých uměleckých a náboženských aktivit před husitskými válkami, plodné období utrakvismu i útlum v následné době reformační. Knihu uzavírají události kolem roku 1623, kdy se město navrací k římské církvi. K hlavním sledovaným tématům patří činnost bratrstva Kristova Těla (1384-1424) a jeho soupeření se sedleckým klášterem, eucharistické nádoby (monstrance, kalichy, pyxidy), drobná eucharistická architektura (sanktuaria), eucharistická procesí a liturgické inscenace, vše v kontextu Českých zemí a střední Evropy. Z ikonografických rozborů vyplývá, nakolik bylo zpracování eucharistických témat příznačné pro konfesní situaci, a jaké role hrála výtvarná díla ve světě tehdejších lidí. Text doprovází množství barevných fotografií a rozsáhlé faktografické přílohy.

Odborná kniha vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ: Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální otázky orůzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře. Vydalo nakladatelství Halama, České Budějovice, ve spolupráci s NPÚ.
Obsah:
 • Úvod
 • Obec versus konvent. Počátky eucharistické úcty v pněvické farnosti / Rané období kultovních center v Sedlci / Spory o správu malínské farnosti
 • Bratrstvo Kristova Těla při kostele Kristova Těla a sv. Barbory (před 1384-1424). Patrocinium nového kostela, kult Kristova Těla a světců
 • Předhusitská stavba kostela Kristova Těla a kostnice (1388-1421). Kostnice při kostele Kristova Těla a sv. Barbory (asi kol 1390-1421)
 • Oltářní fundace a vybavení kostela Kristova Těla a sv. Barbory. Monstrance kostela Kristova Těla a sv. Barbory / Vybavení kaplí v kostele Kristova Těla a sv. Barbory
 • Sedlecký klášter v předhusitské době, kaple hrobu Páně a bratrstvo. Osoby spojené s kultem Kristova Těla a hrobu v Sedlci
 • Monstrance sedlecká, 1389
 • Status kostela Kristova Těla a sv. Barbory a spor o farní práva v letech 1396-1410
 • Eucharistická procesí v předhusitské a husitské době
 • Pohusitské období - obecná situace
 • Výstavba kostela sv. Barbory po roce 1483
 • Retábl na hlavním oltáři kostela sv. Barbory a další zobrazení Poslední večeře
 • Výzdoba kutnohorské radní síně a další zobrazení Bolestného Krista a Assumpty
 • Sedlecký klášter v pohusitském období
 • Sanktuaria v Kutné Hoře
 • Pastoforia v Kutné Hoře a v Českých zemích
 • Matěj Rejsek jako tvůrce sanktuarií
 • Pastoforium v kostele sv. Jakuba Většího v Jemnici, 1518
 • Eucharistické nádoby v Kutné Hoře v pohusitském období
 • Velikonoční liturgické inscenace
 • Eucharistická procesí od husitských válek do první třetiny 17. století 
 • Přílohy
 • Závěr
 • Summary
 • Seznam vyobrazení
 • Zkráceně citovaná literatura
 • Edice pramenů
 • Nepublikované prameny a zkratky
 • Rejstřík 

Includes an extensive English summary: Ecce panis angelorum - Art and Architecture of the Late Middle Ages in the Context of Eucharistic Devotion in Kutná Hora (c. 1300-1620).